Publications
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
before 2000
Contact us
State Key Laboratory of Fire Science, University of Science and Technology of China, Jinzhai Road 96, Hefei, Anhui, P. R. China
 
P. O.: 230026
Tel: (+86) 551 3601651
Fax: (+86)551 3601669
E-mail: sklfs@ustc.edu.cn
 
  homepage  Research  Publications  2003
  
 
 
2003
 
Sun JH, Hasegawa K (2003) (Science Press Beijing: Beijing) 650-655
Web link:
 
Sun ZH, Sun JH, Fan WC (2003) (Science Press Beijing: Beijing) 373-379
Web link:
 
Wei HY, Kou HU, Shi WF, Nie KM, Shen XF (2003b) Journal of Coatings Technology 75(939), 37-+.
Web link:
 
Yang LZ, Zhou XD (2003) (Science Press Beijing: Beijing) 656-660
Web link:
 
Li BG, Hu Y, Liu J, Chen ZY, Fan WC (2003a) Colloid and Polymer Science 281(10), 998-1001.
Web link: http://dx.doi.org/10.1007/s00396-003-0874-5
 
Li BG, Hu Y, Zhang R, Chen ZY, Fan WC (2003b) Materials Research Bulletin 38(11-12), 1567-1572.
Web link: http://dx.doi.org/10.1016/s0025-5408(03)00203-4
 
Li ZZ, Qu BJ (2003) Polymer Degradation and Stability 81(3), 401-408.
Web link: http://dx.doi.org/10.1016/s0141-3910(03)00123-x
 
Liu N, Zong R, Shu LF, Zhou JJ, Fan WC (2003) Journal of Applied Polymer Science 89(1), 135-141.
Web link: http://dx.doi.org/10.1002/app.12132
 
Qiu LZ, Xie RC, Ding P, Qu BJ (2003) Composite Structures 62(3-4), 391-395.
Web link: http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2003.09.010
 
Qu BJ, Xie RC (2003) Polymer International 52(9), 1415-1422.
Web link: http://dx.doi.org/10.1002/pi.990
 
Song L, Hu Y, Li BG, Wang SF, Fan WC, Chen ZY (2003) International Journal of Polymer Analysis and Characterization 8(5), 317-326.
Web link: http://dx.doi.org/10.1080/10236660304871
 
Song WG, Zhang HP, Chen T, Fan WC (2003) Fire Safety Journal 38(5), 453-465.
Web link: http://dx.doi.org/10.1016/s0379-7112(02)00084-x
 
Sun JH, Dobashi R, Hirano T (2003) Combustion and Flame 134(4), 381-387.
Web link: http://dx.doi.org/10.1016/s0010-2180(03)00137-8
 
Tang Y, Hu Y, Song L, Zong RW, Gui Z, Chen ZY, Fan WC (2003a) Polymer Degradation and Stability 82(1), 127-131.
Web link: http://dx.doi.org/10.1016/s0141-3910(03)00173-3
 
Tang Y, Hu Y, Wang SF, Gui Z, Chen ZY, Fan WC (2003b) Polymer International 52(8), 1396-1400.
Web link: http://dx.doi.org/10.1002/pi.1270
 
Tang Y, Hu Y, Wang SF, Gui Z, Chen ZY, Fan WC (2003c) Journal of Applied Polymer Science 89(9), 2586-2588.
Web link: http://dx.doi.org/10.1002/app.12415
 
Tang Y, Hu Y, Wang SF, Gui Z, Chen ZY, Fan WC (2003d) Polymers for Advanced Technologies 14(10), 733-737.
Web link: http://dx.doi.org/10.1002/pat.420
 
Wang JZ, Hu Y, Tang Y, Chen ZY (2003a) Materials Research Bulletin 38(8), 1301-1308.
Web link: http://dx.doi.org/10.1016/s0025-5408(03)00147-8
 
Wang SF, Hu Y, Li ZL, Wang ZZ, Zhuang YL, Chen ZY, Fan WC (2003b) Colloid and Polymer Science 281(10), 951-956.
Web link: http://dx.doi.org/10.1007/s00396-002-0858-x
 
Wang SF, Hu Y, Lin ZH, Gui Z, Wang ZZ, Chen ZY, Fan WC (2003c) Polymer International 52(6), 1045-1049.
Web link: http://dx.doi.org/10.1002/pi.1200
 
 
 
Copyright © 1990-2011 State Key Laboratory of Fire Science, University of Science and Technology of China
Tel:(+86)551 3601651 | Fax:(+86)551 3601669 | E-mail:sklfs@ustc.edu.cn | ICP: D20380176