Publications
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
before 2000
Contact us
State Key Laboratory of Fire Science, University of Science and Technology of China, Jinzhai Road 96, Hefei, Anhui, P. R. China
 
P. O.: 230026
Tel: (+86) 551 3601651
Fax: (+86)551 3601669
E-mail: sklfs@ustc.edu.cn
 
  homepage  Research  Publications  2001
  
 
 
2001
 
Wang XH (2001) Physical Review E 63(4), art. no.-047302.
Web link:
 
Wang XS, Liao GX, Yao B, Fan WC, Wu XP (2001) Journal of Fire Sciences 19(1), 45-61.
Web link:
 
Wei HY, Shi WF (2001) Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese 22(2), 338-344.
Web link:
 
Wei HY, Shi WF, Nie KM, Zhang YC (2001) Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese 22(9), 1605-1609.
Web link:
 
Wu Q, Qu BJ, Wu QH (2001) Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese 22(9), 1610-1613.
Web link:
 
Xie YS, Liu QL, Du CX, Jiang H, Xu XL, Zhu Y, Xue Y (2001) Chinese Journal of Chemistry 19(10), 1005-1008.
Web link:
 
Yang LZ, Deng ZH, Fan WC, Wang QA (2001) Journal of Fire Sciences 19(3), 190-203.
Web link:
 
Yang LZ, Fan WH, Zhou XD, Wang QA (2001) Journal of Hazardous Materials 84(2-3), 123-131.
Web link:
 
Yang LZ, Zhou XD, Wang QA, Fan WC (2001) Process Safety Progress 20(4), 227-230.
Web link:
 
Zhang R, Hu YA, Song L, Zhu YR, Fan WC, Chen ZY (2001) Rare Metal Materials and Engineering 30(5), 384-387.
Web link:
 
Zhou JJ, Zou YH, Xu YH, Liu N (2001) Computational Mechanics 27(4), 311-316.
Web link:
 
Zhu SW, Kou HG, Wei HY, Lin D, Shi WF (2001) Chinese Journal of Polymer Science 19(2), 155-160.
Web link:
 
Zhu SW, Shi WF (2001) Chemical Research in Chinese Universities 17(3), 331-333.
Web link:
 
Wang ZZ, Qu BJ, Fan WC, Huang P (2001) Journal of Applied Polymer Science 81(1), 206-214.
Web link: http://dx.doi.org/10.1002/app.1430
 
Wei HY, Kou HG, Shi WF, Yuan HY, Chen YL (2001) Polymer 42(16), 6741-6746.
Web link: http://dx.doi.org/10.1016/s0032-3861(01)00139-2
 
Wei HY, Lu Y, Shi WF, Yuan HY, Chen YL (2001) Journal of Applied Polymer Science 80(1), 51-57.
Web link: http://dx.doi.org/10.1002/1097-4628(20010404)80:1<51::aid-app1074>3.0.co;2-w
 
Weng WG, Fan WC (2001) Journal of Fire Sciences 19(6), 413-427.
Web link: http://dx.doi.org/10.1177/073490401773732427
 
Weng WG, Fan WC, Liao GX, Qin J (2001a) Acta Mechanica Sinica 17(4), 332-339.
Web link: http://dx.doi.org/10.1007/bf02487460
 
Weng WG, Fan WC, Liao GX, Qin J (2001b) Signal Processing 81(7), 1503-1512.
Web link: http://dx.doi.org/10.1016/s0165-1684(01)00047-0
 
Wu Q, Qu BJ (2001a) Polymer Degradation and Stability 74(2), 255-261.
Web link: http://dx.doi.org/10.1016/s0141-3910(01)00155-0
 
 
 
Copyright © 1990-2011 State Key Laboratory of Fire Science, University of Science and Technology of China
Tel:(+86)551 3601651 | Fax:(+86)551 3601669 | E-mail:sklfs@ustc.edu.cn | ICP: D20380176